Ke Atas ^
 • Poernama di Pengkolan

  Zoes, kitaorang poenja kenangan

  memang tak sedahsjat tjerita San Pek dan Eng Tay,

  toh setiap kedoea mata ini menoetoep

  seperti kelamboe peradoean di waktoe malem,

  doenia boleh saksiken tjerita romans jang beloem ditoelis

  tapi senantiasa senangken hati pembatjanya.

   

  Inget betoel, saja tatapan zoes di oedjoeng hari itoe,

  betoel poernama boelat doea mata itoe,

  seakan malaikat-malaikat boleh berpesta lilin di dalamnja,

  dan zonder koenang-koenang, djalan ke kitaorang poenja kebon mawar tetaplah terang,

  zonder lampoe auto atawa fiets, ke Tandjoeng Tjina kedoea saja poenja kaki berani menerawang,

  asalkan poernama itoe tak padam boeat saja poenja jalan.


  | Link | Dibaca 1306 kali
memuat Disqus ...

Diatra Bulan IniAlmanak